• 03-11-2023

តារាងកាលវិភាគម៉ោងជួញដូរថ្ងៃDaylight Saving Timeនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

យើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាបើគិតពីការចាប់ផ្តើមថ្ងៃ Daylight Saving Time នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាលវិភាគជួញដូរសម្រាប់ផលិតផលខាងក្រោមនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅពេលបើកទីផ្សារ៖

ផលិតផលជួញដូរ ម៉ោងជួញដូរ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ម៉ោងបិទផ្សារ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
Forex Products ០៤:០១ ​ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៣:៥០ (ថ្ងៃសៅរ៍) ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
Precious Metals ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ)- ០៤:៤០​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
USOIL ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
JPN225 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
NAS100 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
SPX500 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
US30 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
HK50 ០៨:១៥ – ១០:៥៩, ១២:០០ – ១៥:២៩, ១៦:១៥ – ០១:៥៩

(ម៉ោងសម្រាក ១១:០០ – ១១:៥៩, ១៥:៣០ – ១៦:១៤ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
XINA50 ០៨:០១ – ១៥:២៩, ១៦:០០ – ០៣:៣៩

(ម៉ោងសម្រាក ១៥:៣០ – ១៥:៥៩ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
US Stocks ២១:៣០(ថ្ងៃចន្ទ) – ០៣:៥៩ ​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៤:០០ – ២១:២៩ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
Hong Kong Stocks ០៨:៣០ – ១១:០០, ១២:០០ – ១៥:០០

(ម៉ោងសម្រាក ១១:០១ – ១១:៥៩ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវហើយអាចជាកម្មវត្ថុនៃបច្ចុប្បន្នភាព​ ​និង​មានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ភីភី លីង