• 22-11-2023

ការជូនដំណឹងអំពីម៉ោងជួញដូរថ្ងៃ Thanksgiving របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ជូនចំពោះអតិថិជន

ដោយសារថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម​៖

Date (Cambodia time) 23rd Nov (Thursday) 24th Nov (Friday)
Forex Products Normal Hours Normal Hours
Precious Metals Close at 02:30 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:45 on 25th Nov
USOIL Close at 02:30 on 24th Nov Reopen at 06:01
Close at 01:45 on 25th Nov
JPN225 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
NAS100 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
SPX500 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
US30 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
US Stocks Closed Reopen at 21:30
Close at 01:00 on 25th Nov

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី

ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីងសុីឃ្យួរឹធី