• 20-03-2023

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២០ មីនា ២០២៣

 

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)

ឧបករណ៍ជួញដូរ    ថ្ងៃចន្ទ    ថ្ងៃអង្គារ     ថ្ងៃពុធ   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍    ថ្ងៃសុក្រ   ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 23:59
UK100 703.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 187.00 23:59
SPX500 28.00 30.00 33.00 3.00 23:59
US30 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។

អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី