• 21-03-2023

ការកែតម្រូវនូវតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

យើងសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការកែតម្រូវចុងក្រោយបំផុតលើការផ្លាស់ប្តូរ overnight swap សម្រាប់ផលិតផល CFD មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 20 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023៖

 

Symbol Long Short
XAUUSDx -2.9 0.9
XAGUSDx -2.9 0.9
EURAUDx -1.2 -0.8
EURNZDx -2.1 0.1
EURCHFx 1.4 -3.4
EURCADx -2.2 0.2
EURUSDx -1.45 -0.55
EURJPYx 2.4 -4.4
EURGBPx -1.75 -0.25

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
មូលបត្រ ភីភី លីង