• 22-08-2022

ការកែតម្រូវនូវតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ RBNZ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដូចនេះអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដូចតទៅ ៖

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
AUDNZDx -1.9 -0.1
EURNZDx -3.35 1.35
 GBPNZDx 1.85 -0.15
 NZDCADx -1.1 -0.9
NZDUSDx -0.1 -1.9

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
មូលបត្រ ភីភី លីង