• 27-02-2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងពីការទូរទាត់ភាគលាភប្រចាំសប្ដាហ៍

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
​ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ​​ ឆ្នាំ២០២៣-ថ្ងៃទី០៣ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ភាគហ៊ុនចំនួន៧ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៣-ថ្ងៃទី០៣ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
McDonald’s Corp. #MCD 28/2/2023 1.52 USD
Lockheed Martin Corporation #LMT 28/2/2023 3.00 USD
The Goldman Sachs Group Inc. #GS 1/3/2023 2.50 USD
PepsiCo Inc. #PEP 2/3/2023 1.15 USD
General Motors Company #GM 2/3/2023 0.09 USD
Nike Inc. #NKE 3/3/2023 0.34 USD
General Electric Company #GE 6/3/2023 0.08 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជន​​​មានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
*​​ ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
មូលបត្រ ភីភី លីង