• 17-04-2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងពីការទូរទាត់ភាគលាភប្រចាំសប្ដាហ៍

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ភាគហ៊ុនចំនួន២ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
ភាគហ៊ុន​​​​     និមិត្ដសញ្ញា    កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់  ភាគលាភក្នុង​​មួយភាគហ៊ុន       រូបិយប័ណ្ឌ
Procter & Gamble Co. #PG 20/4/2023 0.9407 USD
Caterpillar Inc. #CAT 21/4/2023 1.2 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីងសុីឃ្យួរឹធី